Privacyverklaring

Inleiding
ASV De Vechtstreek hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van deelnemers, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door ASV De Vechtstreek dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  ASV De Vechtstreek houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe ASV De Vechtstreek persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offlinesystemen waarin persoonsgegevens voorkomen.

Waarvoor gebruikt ASV De Vechtstreek uw gegevens?
ASV De Vechtstreek verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

 • Inschrijven voor evenementen;
 • Correspondentie over evenementen;
 • Uitsturen van nieuwsbrieven;
 • Verwerken van enquêteresultaten;
 • Uitnodigingen sturen voor vergaderingen;
 • Uitslagen evenementen;
 • Communiceren foto- en beeldmateriaal.
 • Facturaties

 

Welke gegevens verwerkt ASV De Vechtstreek?

 • Naam, adres, postcode en woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Licentienummer
 • Bankrekeningnummer;
 • Foto- en beeldmateriaal;
 • Reacties op diverse (actuele) onderwerpen;
 • Deelnemers en uitslagen evenementen;
 • Autogegevens met kentekenplaat.

 

Deze gegevens zijn opgeslagen in de volgende systemen en files:

 

 • Website;
 • ING-internetbankieren;
 • Op computers van bestuursleden;
 • Back-upfiles van de penningmeester en webmaster.

Beleid Vereniging Nederland (september 2016) 4

Welke persoonsgegevens bewaart ASV De Vechtstreek?
ASV De Vechtstreek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in de boekhouding blijven aanwezig. Dit omvat zowel de persoonsgegevens als bijvoorbeeld inschrijvingen en bankgegevens. Na afloop van het evenement worden de gegevens nog 7 jaar bewaard voor fiscale doeleinden. Formulieren die bij aanmelding van het evenement worden ingevuld worden direct na na afloop van het evenement weggegooid. De gegevens kunnen alleen bekeken worden door een geselecteerd aantal bestuursleden, de ledenadministratie en de webmaster

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
ASV De Vechtstreek verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. In ieder geval worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de NRF (Nederlandse Rittensport Federatie).

Adressen voor reclame per post mogen alleen gedeeld worden met sponsoren als het bestuur het akkoord heeft gegeven.

 • E-mailadressen mogen niet gedeeld worden zonder uitdrukkelijke toestemming van individuele personen.

Toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal
Voor het maken van beeldmateriaal dat geplaatst zouden kunnen worden op de websites van ASV De Vechtstreek en in nieuwbrieven, hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Deze toestemming kan op elk gewenst moment door u ingetrokken worden. Zie verder bij Portretrecht.

 

Website van ASV De Vechtstreek en sociale media
ASV De Vechtstreek maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en sociale media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. De website van ASV De Vechtstreek gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Zo gebruikt ASV De Vechtstreek cookies voor:

 

 • Het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een formulier;
 • Het opslaan van voorkeuren zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, et cetera;
 • Het opslaan van instellingen voor een optimale (media)weergave, zoals de resolutiegegevens van uw scherm;
 • Het uitlezen van uw browserinstellingen om de website van ASV De Vechtstreek optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • Het mogelijk maken om te reageren op de website van ASV De Vechtstreek.

 

ASV De Vechtstreek gebruikt daarnaast cookies voor statistieken, op basis van Google Analytics:

 

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina’s van ASV De Vechtstreek;
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op de webpagina’s van ASV De Vechtstreek;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van de website van ASV De Vechtstreek bezoekt;
 • Het beoordelen welke delen van website van ASV De Vechtstreek aanpassing behoeven;
 • Het optimaliseren van de website.

 

Cookies voor sociale media
De artikelen, foto’s en video’s die u op de website van ASV De Vechtstreek bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via sociale media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van sociale mediacookies van de sociale mediapartijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde sociale media bepaalde inhoud van de website van ASV De Vechtstreek direct kunnen delen. Voor de cookies die de sociale mediapartijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. ASV De Vechtstreek heeft daar geen invloed op.

 

Overige cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat ASV De Vechtstreek niet altijd inzicht heeft in de cookies die via de website van ASV De Vechtstreek door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als de webpagina’s van ASV De Vechtstreek zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen, neem dan rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten en wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van het cookie is en op welke manier ze uw privacy hebben gewaarborgd.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@asvdevechtstreek.nl. ASV De Vechtstreek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Krijgt u liever geen nieuwsbrief meer?
U kunt zich afmelden via de betreffende nieuwsbrief door op de button afmelden te klikken.

 

Heeft u het vermoeden van misbruik van uw persoonlijke gegevens?
Wanneer iemand een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens binnen ASV De Vechtstreek, dan dient dit te worden gemeld bij de secretaris: secretaris@asvdevechtstreek.nl zodat er waar nodig maatregelen getroffen kunnen worden.

Misbruik van gegevens zal – afhankelijk van de ernst – aanleiding geven tot een van de volgende maatregelen: waarschuwing, ontzeggen toegang tot gegevens, beëindigen functie of taak. Er zal daarnaast ook steeds worden onderzocht of dit misbruik kan worden voorkomen.

 

Veiligheid van uw persoonsgegevens
ASV De Vechtstreek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van ASV De Vechtstreek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Vereniging Scouting Nederland (september 2016) 27

Vragen en klachten
Hebt u vragen over de manier waarop ASV De Vechtstreek omgaat met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de secretaris secretaris@asvdevechtstreek.nl. Ook voor een klacht of melding kunt u bij de secretaris terecht. Van elke melding zullen we de nodige gegevens registreren. Daardoor kunnen we tijdens behandeling het nodige contact onderhouden met degene die contact met ASV De Vechtstreek heeft opgenomen.

Updates privacybeleid
ASV De Vechtstreek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer
Deze website is eigendom van ASV De Vechtstreek. De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij ASV De Vechtstreek. Zonder voorafgaande toestemming van ASV De Vechtstreek is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan ASV De Vechtstreek niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. ASV De Vechtstreek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. ASV De Vechtstreek geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze website.

Wet- en regelgeving portretwet

Het komt voor dat binnen de evenementen van ASV De Vechtstreek beeldmateriaal wordt gemaakt tijdens ritten en van deelnemers. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt op de website of in een nieuwsbrief. Dit beeldmateriaal valt onder het portretrecht. Dit recht perkt de vrijheid van de fotograaf om foto’s op de markt te brengen of openbaar te maken.

Wanneer is sprake van portretrecht?
Iemand heeft portretrecht als hij of zij op de een of andere manier herkenbaar is af- of uitgebeeld. De inhoud van het portretrecht is afhankelijk van de vraag of de afgebeelde persoon zelf opdracht heeft gegeven voor het maken van het portret. Als de maker van deze foto’s de foto’s wil verwerken in bijvoorbeeld een brochure, dan heeft de maker toestemming nodig van de geportretteerde.

Is een foto niet in opdracht van de persoon die is afgebeeld gemaakt, dan is het portretrecht veel beperkter. Het kan hierbij gaan om foto’s die bijvoorbeeld zijn gemaakt tijdens activiteiten waar mensen op staan. In dat geval is er geen sprake van een opdracht. Er is geen voorafgaande toestemming van de geportretteerde nodig, maar de foto’s mogen niet openbaar worden gemaakt als de geportretteerde zich hiertegen verzet.

Mag een fotograaf foto’s van activiteiten maken en publiceren?
Als het gaat om foto’s van activiteiten bij ASV De Vechtstreek dan heeft de fotograaf te maken met het portret- en auteursrecht. Daarnaast is ook de privacywetgeving (AVG) van toepassing. De privacywet beschrijft hoe moet worden omgegaan met beeldmateriaal als dit wordt gebruikt voor identificatie met bijvoorbeeld biometrische gegevens. Een foto is dan ‘bijzonder persoonsgegeven’.

Datalekken

Indien bij ASV De Vechtstreek een datalek heeft plaatsgevonden waarbij het waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een (hoog) risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dient de partij waarbij het datalek heeft plaatsgevonden dit binnen 24 uur bij de ander te melden, alsook binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via haar meldloket.

Autosportvereniging De Vechtstreek